Wymagania sanitarne w salonie fryzjerskim   

Temat wymagań sanitarnych dla zakładów fryzjerskich jest zawsze aktualny i wydaje się wart przypomnienia, mimo iż był już omawiany. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. nr 31 poz. 273).

wymagania sanitarne w salonie fryzjerskimRozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004 r. określa szczegółowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać m.in. zakłady fryzjerskie, oraz sposoby postępowania mające na celu zapobieganie chorobom zakaźnym i zakażeniom. W rozumieniu przepisów rozporządzenia zakładem fryzjerskim jest zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania włosów oraz wyrobu peruk. W odniesieniu do takich zakładów przepisy rozporządzenia formułują
następujące wymagania:

LOKALIZACJA i WARUNKI LOKALOWE

Zakład fryzjerski powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu. Wejście do zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu może być wspólne dla wszystkich użytkowników tego budynku lub lokalu i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej (a więc ze wspólnego korytarza prowadzącego do odrębnych niezależnych lokali bądź do poszczególnych części jednego lokalu), lecz nie może być przechodnie, tzn. prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi (pomieszczenia zajmowane przez inne podmioty).
W zakładzie wydziela się:

1. pomieszczenia, w których są świadczone usługi,
2. pomieszczenie do wyrobu peruk wyposażone w umywalki z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą,
3. szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług,
4. pomieszczenia sanitarno-higieniczne dla osób korzystających z usług i zatrudnionych w zakładzie, przy czym w przypadku:
a) zakładu stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu, państwowy powiatowy inspektor sanitarny może wyrazić zgodę na korzystanie z ustępu znajdującego się w innej części budynku lub lokalu, w odległości nie większej niż 75 metrów od zakładu, jeżeli dojście do tego ustępu odbywa się drogami komunikacji wewnętrznej,
b) zakładów jednostanowiskowych, miejsce do spożywania posiłków przez osoby zatrudnione w zakładzie oraz przechowywania odzieży można wydzielić) w pomieszczeniu, w którym są świadczone usługi,
5. pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
6. pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny,
7. miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.

Ponadto w zakładzie należy wydzielić stanowisko do mycia i farbowania włosów wyposażone w umywalkę z doprowadzoną ciepłą i zimną wodą. Należy pamiętać, że pomieszczenia, w których są świadczone usługi, powinny mieć taką powierzchnię, aby możliwe było rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń i sprzętu zapewniające właściwe świadczenie usług.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Zakład powinien być przyłączony do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub korzystać z własnego ujęcia wody. Do zakładu doprowadza się ciepłą i zimną wodę lub instaluje w nim urządzenia służące do podgrzewania wody. Ścieki ze wszystkich urządzeń sanitarnych, do których jest doprowadzona woda, są odprowadzane do instalacji kanalizacyjnej.

WYPOSAŻENIE

Przedmioty stanowiące wyposażenie zakładu, w szczególności meble, powinny mieć gładką, niewchłaniającą kurzu i wody powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i działanie środków do dezynfekcji.

Szatnie dla osób zatrudnionych w zakładzie wyposaża się w szafki, w których przechowuje się oddzielnie odzież własną, roboczą lub ochronną.

Pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew, z tym że w zakładach, w których znajdują się nie więcej niż 3 stanowiska, dopuszcza się wydzielenie miejsca wyposażonego w zawór ze złączką do węża oraz wpust podłogowy z syfonem.

Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których są świadczone usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m nienasiąkliwym materiałem, łatwo zmywalnym i odpornym na działanie wilgoci oraz środków do dezynfekcji.

ODPADY

W zakładzie należy ustalić instrukcję postępowania z odpadami. Trzeba pamiętać o tym, że odpady powinny być gromadzone w pojemnikach zamykanych, zaopatrzonych w worki foliowe. Przy czym pojemniki te stawia się w każdym pomieszczeniu zakładu, gdzie są świadczone usługi. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub w workach foliowych.

BIELIZNA I ODZIEŻ ROBOCZA

Czystą bieliznę, odzież roboczą lub ochronną przechowuje się w przeznaczonych do tego celu szafkach, oddzielnych i odpowiednio oznakowanych. Natomiast brudną bieliznę oraz odzież roboczą i ochronną przechowuje się w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu, w zamkniętych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Pojemniki z brudną bielizną oraz odzieżą roboczą lub ochronną po napełnieniu niezwłocznie usuwa się poza zakład.

Pranie brudnej bielizny i odzieży roboczej lub ochronnej powinno odbywać się poza zakładem. Wykonywanie tych czynności w zakładzie możliwe jest tylko wówczas, gdy zakład posiada odrębne pomieszczenie na pralnię, spełniające wymagania określone w przepisach o warunkach technicznych budynków.

NARZĘDZIA, PREPARATY I INNE ŚRODKI

Do wykonania używa się wyłącznie technicznie sprawnych narzędzi i urządzeń oraz preparatów o aktualnym terminie ważności i zaleconym stężeniu. Do dezynfekcji można używać tylko środków dopuszczonych do obrotu.

Narzędzia przechowuje się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem. Narzędzia jednorazowego użytku służące do świadczenia usług, powodujące naruszenie ciągłości tkanek, bezpośrednio po użyciu odkłada się do zamykanych, szczelnych pojemników o nienasiąkliwych ścianach.

Narzędzia lub ich części, których stosowanie nie powoduje naruszenia ciągłości tkanek, po każdym użyciu dokładnie czyści się, myje i dezynfekuje. Natomiast narzędzia, których stosowanie powoduje naruszenie ciągłości tkanek, po każdym użyciu poddaje się dezynfekcji, a następnie myje i sterylizuje.

Narzędzia wielorazowego użytku poddaje się sterylizacji lub dezynfekuje przy użyciu środków do dezynfekcji. W przypadku narzędzi wykonanych z materiałów uniemożliwiających poddanie ich sterylizacji należy dokonać dezynfekcji.

Preparaty kosmetyczne wykorzystywane przy świadczeniu usług przechowuje się w oryginalnych opakowaniach, w sposób chroniący je przed utratą ich właściwości. Jeżeli zaś preparat kosmetyczny przechowywany jest w opakowaniu innym niż oryginalne, to na opakowaniu tym umieszcza się etykietę zawierającą nazwę preparatu, jego wytwórcę oraz termin, do którego może być on użyty.

Na pojemnikach zawierających roztwór preparatów kosmetycznych i środków do dezynfekcji umieszcza się etykietę zawierającą:

1) nazwę preparatu lub środka,
2) datę przygotowania roztworu,
3) termin, do którego może być użyty,
4) imię i nazwisko osoby przygotowującej roztwór.

Tamponów, płatków, gazików z waty, ligniny i ręczników papierowych używa się jednorazowo. Jeżeli materiały te używane są w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek, to należy je przechowywać w opakowaniach, na których umieszcza się etykietę zawierającą datę ich sterylizacji.

Należy podkreślić, iż w czasie świadczenia usług mogących powodować naruszenie ciągłości tkanek, stosować należy wyłącznie jałowe materiały, które przechowywane są oddzielnie w opakowaniach sterylizacyjnych, zabezpieczających je przed wtórnym skażeniem.

ZAKAZY

Niedopuszczalne jest:

– wielokrotne używanie narzędzi przeznaczonych do jednorazowego użytku,
– stosowanie preparatów kosmetycznych nie spełniających wymagań określonych w przepisach o kosmetykach oraz o substancjach i preparatach chemicznych,
– palenie w zakładzie wyrobów tytoniowych poza miejscami wyraźnie wyodrębnionymi w tym celu,
– wprowadzanie zwierząt do zakładu.

INNE

Ustawodawca dopuszcza:

– sprzedaż artykułów fryzjerskich, kosmetyków oraz wyrobów perukarskich w wydzielonym pomieszczeniu lub miejscu,
– podawanie lub sprzedaż napojów bezalkoholowych, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

REKLAMA
Dopisz się do naszego newslettera